تماس با ما   صفحه اصلی   نقشه سایت   العربيه   انگليسی   اردو  
نسخه چاپي

اهم فعالیت ها


اهم فعاليتهاي دبيرخانه شوراي عالي
1. پشتيباني علمي، پژوهشي و محتوايي از دستور جلسات شوراي عالي
2. اتخاذ تدابري و سازوكارهاي مختلف براي اجرايي شدن مصوبات شوراي عالي
3. برقراري ارتباط و تعامل هدفمند با وزارتخانه‌ها، دستگاههاي اجرايي، نهادها و مراكز علمي، پژوهشي و فرهنگي و دريافت گزارش‌هاي رصدي، كارشناسي
4. برگزاري جلسات، نشست‌هاي تخصصي و كارشناسي، ميزگرد، كارگاههاي آموزشي براي تبادل اطلاعات و ديدگاههاي صاحبنظران و كارشناسان
5. تعريف و تدوين اولويتها و برنامه‌هاي پژوهشي و كارشناسي سالانه دبيرخانه
6. برنامه‌ريزي و هماهنگي و اتخاذ تدابير مناسب براي اجرايي كردن برنامه سالانه
7. فراهم آوردن زمينه‌هاي حضور مؤثر نخبگان و فرهيختگان در حوزه تصميم‌سازي با تشكيل كميسيونهاي تخصصي، شوراهاي علمي و نشست‌هاي تخصصي و عقد قراردادهاي كاري
8. تعريف، تصويب و اجراي مطالعات طرحهاي پژوهشي در راستاي اهداف و اولويتهاي شوراي عالي
9. دريافت، بررسي و اظهار نظر كارشناسي در مورد طرحها و پيشنهادهاي مراكز، نهادها و دستگاههاي ذيربط و نيز نخبگان صاحبنظران
10. طراحي و راه‌اندازي مركز پايش آمار و اطلاعات علمي و فرهنگي كشور بمنظور رصد فعاليتها و رويدادهاي فرهنگي كشور.
11. طراحي و ايجاد نظام اطلاع‌رساني مورد نياز شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تعامل با رسانه‌ها و مراكز علمي، فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و هنري كشور.
12. انجام كليه امور و فعاليتهاي ستادي و پشتيباني مورد نياز شوراي عالي، اعضاي آن، شوراهاي تخصصي و واحدهاي تابعه.
13. برقراري ارتباط و تعامل سازنده با مجسل شوراي اسلامي و بويژه نمايندگان كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس
14. تأليف، چاپ و انتشار توليدات علمي و پژوهشي دبيرخانه از قبيل كتاب، پژوهش فصلنامه علمي، پژوهشي،ريال ماهنامه، رصد‌نامه، گزارش راهبردي.
15. انجام ارزيابي‌هاي خرد و كلان از علم و فرهنگ كشور
16. انجام ارزيابي از ميزان اجرايي شدن مصوبات شوراي عالي و تشخيص موانع و مشكلات و ارائه راهكارهاي مورد نياز
17. تدوين پيش‌نويس سياستها، ضوابط، آئين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و موضوعاتي كه در دستور كار شوراي عالي قرار دارند.
18. تهيه و تدوين گزارش‌هاي عملكرد سالانه و موضوعي شوراي عالي همراه با برگزاري نمايشگاه محصولات و توليدات شوراي عالي.